Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 6/2017/ZMP/Pl-No-Ua

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację:

kompleksowych usług doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego i technicznego, którego produktem jest wykonanie Analiz Przedrealizacyjnych (Studium Wykonalności) dla przedsięwzięcia w zakresie kompleksowej termomodernizacji zespołu budynków publicznych w Białej Cerkwi (Ukraina, obwód kijowski) z udziałem partnera prywatnego (PPP) w formule ESCO w ramach projektu: „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie” realizowanego ze środkówMF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym.

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 587625-N-2017 z dnia 2017-09-13 r.

W załącznikach:

  1. Ogłoszenie nr 587625-N-2017 z dnia 2017-09-13 r.
  2. SIWZ_6_2017_ZMP_Pl-No-Ua
  3. Załączniki do SIWZ_6_2017_ZMP_Pl-No-Ua (nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11)

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.