Informacja z sesji otwarcia ofert 6/2017/ZMP/Pl-No-Ua

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT:

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację:

kompleksowych usług doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego i technicznego, którego produktem jest wykonanie Analiz Przedrealizacyjnych (Studium Wykonalności) dla przedsięwzięcia
w zakresie kompleksowej termomodernizacji zespołu budynków publicznych w Białej Cerkwi (Ukraina, obwód kijowski) z udziałem partnera prywatnego (PPP) w formule ESCO w ramach projektu: „Polsko-norweska pomoc dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie” realizowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym.

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

  • Nr referencyjny: 6/2017/ZMP/Pl-No-Ua
  • Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 587625-N-2017 z dnia 2017-09-13 r.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.