Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy - CLRAE

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządu terytorialnego reprezentujących państwa członkowskie Rady Europy. To najstarsza tego typu instytucja o charakterze paneuropejskim, która ma swoje oparcie w traktatach międzynarodowych. CLRAE skupia przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, reprezentujących łącznie ponad 200 tysięcy samorządów z 47 krajów członkowskich Rady Europy.

Polska posiada w CLRAE 12 miejsc dla przedstawicieli i 12 miejsc dla ich zastępców. Reprezentanci są rekomendowani przez polskie organizacje samorządu terytorialnego – Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich.

Główne zadania CLRAE to doradzanie Komitetowi Ministrów i Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy we wszystkich aspektach polityki lokalnej i regionalnej, podejmowanie działań w celu zapewnienia udziału społeczności lokalnych i regionalnych w realizacji idei zjednoczonej Europy, przedkładanie Komitetowi Ministrów RE propozycji promujących samorządność lokalną i regionalną, promowanie zagranicznej współpracy społeczności lokalnych i regionalnych, ścisła współpraca z Komitetem Regionów Unii Europejskiej w celu zapewnienia komplementarności ich działań.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy grupuje 648 członków – 324 przedstawicieli i 324 zastępców). Liczba mandatów dla każdego państwa jest taka sama jak w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Skład delegacji odnawiany jest co 2 lata. Każde z państw stosuje własne procedury przy wyborze członków CLRAE. Należy jednak spełnić pewne obowiązkowe wymogi. Reprezentanci muszą posiadać mandat pochodzący z wyborów regionalnych lub lokalnych (pośrednich lub bezpośrednich). Skład delegacji powinien proporcjonalnie odzwierciedlać poszczególne części kraju oraz wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Swoich przedstawicieli powinny posiadać główne opcje polityczne reprezentowane we władzach lokalnych i regionalnych. Ponadto w składzie delegacji muszą znaleźć się zarówno kobiety jak i mężczyźni (w 2008 roku wprowadzono wymóg, co najmniej 30% płci słabiej reprezentowanej w składzie delegacji).

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy podzielony jest na dwie izby – Izbę Władz Lokalnych i Izbę Regionów. Sesje plenarne odbywają się w Strasburgu. Pracami CLRAE kieruje Przewodniczący. Członkowie CLRAE zorganizowani są w grupy polityczne, z których najliczniejsza to Europejska Partia Ludowa/Chrześcijańscy Demokraci. Drugą pod względem wielkości są Socjaliści. Pozostałe to Niezależni i Liberałowie oraz Europejscy Konserwatyści.

Działalność Kongresu jest wielopłaszczyznowa. Jedno z głównych założeń Rady Europy – promowanie demokracji i praw człowieka na kontynencie europejskim – jest realizowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych poprzez misje monitorujące. Przedstawiciele CLRAE odbywają regularne wizyty kontrolne we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy, monitorując przestrzeganie zasad zawartych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Po każdej tego typu wizytacji sporządzany jest szczegółowy raport z oceną realizacji postanowień Karty. Znajdują się w nim również wnioski i zalecenia pokontrolne. Raport jest następnie omawiany na sesji plenarnej Kongresu w Strasburgu. Misje monitorujące odbywają się również w przypadku niepokojących zdarzeń, gdy zachodzą ku temu uzasadnione powody i sprawa wymaga wyjaśnienia. Od 1995 roku powstało ponad 50 raportów na temat przestrzegania Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego w krajach członkowskich. Wizyta przedstawicieli CLRAE jest również zawsze okazją do dialogu z władzami krajowymi i samorządowymi na temat stanu demokracji lokalnej w danym państwie. Raporty w znacznym stopniu przyczyniły się do reform legislacyjnych w wielu państwach członkowskich Rady Europy poprawiających status samorządu terytorialnego i zwiększających jego kompetencje.

Kolejnym ważnym elementem działalności Kongresu są misje obserwacyjne na wybory samorządowe w państwach członkowskich Rady Europy. Delegacja CLRAE obserwuje cały proces wyborczy. Jednocześnie odbywają się spotkania z przedstawicielami władz państwowych, regionalnych i lokalnych, członkami komisji wyborczych, partii politycznych i komitetów wyborczych, organizacji pozarządowych oraz mediów. Po każdej misji obserwacyjnej sporządzany jest raport (omawiany następnie na sesji plenarnej). Zawiera on ocenę wyborów ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu politycznego i społecznego, a także warunki prawne i organizację głosowania. Niektóre misje obserwacyjne są przeprowadzane wspólnie z przedstawicielami Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W celu wzmocnienia demokracji lokalnej i współpracy transgranicznej Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy aktywnie współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi organizacjami samorządowymi. Uczestniczy również w projektach, których celem jest umożliwienie obywatelom większego udziału w lokalnej i regionalnej demokracji.

Strona internetowa: http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp

Przedstawiciele Związku Miast Polskich w CLRAE:

Robert Biedroń, Prezydent Słupska
Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Częstochowy

Zastępcy:

Wiesława Kwiatkowska, Burmistrz Milanówka
Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy


Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej
ETDL to paneuropejskie wydarzenie, które adresowane jest do władz lokalnych i regionalnych z 47 państw członkowskich Rady Europy i ma na celu m.in. skupianie uwagi obywateli na lokalnej demokracji, zwiększenie ich wiedzy i zaangażowania w politykę lokalną, pogłębiania dialogu władz lokalnych z obywatelami oraz promowanie roli Rady Europy i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych we wzmacnianiu demokracji lokalnej i przestrzeganiu praw człowieka w Europie.

3 KROKI DO UCZESTNICTWA W ETDL
1. Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie http://www.congress-eldw.eu/en/ i stwórz swoje konto
2. Zaplanuj i zorganizuj wydarzenia związane z tematem przewodnim 2016 oraz z najważniejszymi sprawami w Twojej społeczności wykorzystując wizualną identyfikację ETDL
3. Uwidocznij swoje działania na stronie internetowej ETDL, przesyłając je na swoje konto.
Tematem przewodnim Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej w 2016 roku jest “Współistnienie w społeczeństwach wielokulturowych: szacunek, dialog i współdziałanie”. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 10 do 16 października.

Więcej informacji na stronie www.congress-eldw.eu


Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.