Dokumenty

2017-04-21 - stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

24.04.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Projekt ustawy zawiera pozytywne propozycje zmian (regulacja w zakresie art. 242, wyłączająca wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu bieżącego jst oraz część regulacji z art. 243 umożliwiających samorządom przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia), jednak analiza innych proponowanych zapisów budzi poważne wątpliwości, które powodują, że projekt, jako całość, otrzymał negatywną opinię. W szczególności dotyczy to regulacji z art. 243.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw

24.04.2017 | propozycje legislacyjne
Niniejszy projekt założeń został opracowany przez Capital Strategy Sp. z o.o. Sp. k. i Międzynarodowy Instytut Podatków od Nieruchomości (International Property Tax Institute- IPTI) na zlecenie Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Celem proponowanych zmian regulacyjnych jest dostarczenie władzom gmin dodatkowego, skutecznego instrumentu w postaci zróżnicowanych przestrzennych stawek podatku od nieruchomości gruntowych.

Raport dla ZMP - propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce

24.04.2017 | propozycje legislacyjne

2017-03-22 - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich akceptuje te spośród kierunków zmian zaproponowanych w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, które uwzględniają postulaty sformułowane przez Zgromadzenie Ogólne Związku w Zabrzu, w marcu 2014 r. Nie zgadza się jednak m.in. na objęcie zadania własnego gminy, jakim jest planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, nadzorem pod względem kryteriów innych niż zgodność z prawem (byłoby to sprzeczne z art. 171 Konstytucji RP).

2017-03-22 - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie zawieszenia udziału w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zgromadzenie Ogólne upoważnia Zarząd ZMP do podjęcia rozmów z pozostałymi ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi w sprawie zawieszenia udziału naszych organizacji w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Lekceważenie prac Komisji przez jej współprzewodniczącego ze strony rządowej oraz jej pomijanie w ważnych sprawach legislacyjnych, poprzez kierowanie projektów ustaw bezpośrednio do Sejmu RP przez posłów partii rządzącej, upoważnia nas do podjęcia tak dramatycznego kroku.

2017-03-22 - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie finansowania zadań oświatowych

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich nie godzi się na przerzucanie na samorządy odpowiedzialności finansowej za niedoszacowanie dochodów na realizację zadań oświatowych. Uważamy, że konieczna jest zmiana zasad naliczania subwencji oświatowej, uwzględniającej faktyczne koszty ponoszone przez miasta, oraz zlikwidowane powinny zostać ograniczenia w autonomii samorządów w prowadzeniu lokalnych polityk oświatowych.

Uchwała nr 1 XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie: uchwalenia Ordynacji wyborczej wyborów Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Uchwała nr 2 - Regulamin obrad XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Uchwała nr 3 w sprawie: przyjęcia sprawozdań Prezesa Związku z działalności Zarządu Związku Miast Polskich oraz sprawozdania finansowego za rok 2016

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia bilansu finansowego Związku za rok 2016

24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.