Dokumenty z kategorii 'opinie prawne'

Opinia prawna z 14.02.2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej ewentualnej likwidacji tzw. gmin obwarzankowych

06.03.2017 | opinie prawne
Przedmiotem Opinii jest analiza zgodności ewentualnej likwidacji tzw. "gmin obwarzankowych", poprzez ich połączenie z sąsiednimi gminami miejskimi, z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz ustaw.

Opinia prawna z 09.08.2016 r. w sprawie trybu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości w kontekście tzw. zamówień "in-house".

09.08.2016 | opinie prawne
Przedmiotem opinii jest wskazanie trybu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w kontekście tzw. zamówień "in-house" uregulowanych przepisami ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia prawna z 02.08.2016 r. dotycząca konstytucyjności likwidacji tzw. gmin obwarzankowych.

02.08.2016 | opinie prawne
Przedmiotem opinii jest analiza zgodności z przepisarm Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz ustaw ewentualnej likwidacji tzw. "gmin obwarzankowych" poprzez ich połączenie z sąsiednimi gminami miejskimi.

Opinia prawna z 19.01.2016 r. w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu wdrożenia do planów miejscowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

19.01.2016 | opinie prawne
Opinia obejmuje analizę zasad tworzenia i stosowania przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ustalenia w drodze mpzp przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek realizacji obowiązków wynikających z aktów lub decyzji wydanych przez organy inne niż organy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu wdrożenia do planów miejscowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Opinia prawna z 30.12.2015 r. w przedmiocie analizy prawnych uwarunkowań nieodpłatnego przekazania gminom nieruchomości, w tym terenów poprzemysłowych i innych wymagających rewitalizacji.

30.12.2015 | opinie prawne
Opinia prawna w przedmiocie: I. analizy prawnych uwarunkowań nieodpłatnego przekazywania gminom nieruchomości, w tym terenów poprzemysłowych i innych wymagających rewitalizacji: l. stanowiących własność Skarbu Państwa, 2. pozostających w użytkowaniu wieczystym przez spółki Skarbu Państwa, 3. stanowiących własność spółek Skarbu Państwa, 4. pozostających w zarządzie agencji Skarbu Państwa które wykorzystywane lub przeznaczone mogą być na realizację zadań własnych gmin.

Opinia prawna z 30.11.2015 r. w przedmiocie zmiany statutu ZMP.

30.11.2015 | opinie prawne
Analiza możliwości dokonania zmiany statutu ZMP w kontekście postanowień ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Przeprowadzona w Opinii analiza prawna obejmie także zbadanie możliwości uznania ZMP za organizację pracodawców i ewentualną możliwość dokonania zmiany statutu ZMP także w tym zakresie oraz możliwość dokonania innych jego zmian wynikających z orzecznictwa i praktyki.

Opinia prawna z 25.09.2015 r. w przedmiocie propozycji rozwiązań wypracowanych w toku prac nad zmianą definicji pojęcia budowla w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

25.09.2015 | opinie prawne
Opinia prawna z 25.09.2015 r. w przedmiocie oceny propozycji rozwiązań wypracowanych dotąd w toku prac nad zmianą definicji pojęcia budowla w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opinia prawna z 23.09.2015 r. w przedmiocie oceny skutków finansowych uwzględnienia w mpzp map zagrożenia powodziowego.

23.09.2015 | opinie prawne
Przedmiotem opinii jest analiza zasad tworzenia i stosowania przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ustalenia w drodze mpzp przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek realizacji obowiązków wynikających z aktów lub decyzji wydanych przez organy inne niż organy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu wdrożenia do planów miejscowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Opinia prawna z 02.06.2015r. w przedmiocie analizy regulacji art. 3 ust. 5 ustawy z 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

02.06.2015 | opinie prawne
Analiza regulacji art. 3 ust. 5 ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w jakim stanowi on o przesłankach obciążenia obowiązkiem podatkowym w podatku od nieruchomości właścicieli wyodrębnionych lokali jedynie w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku w celu określenia potencjalnej argumentacji stanowiącej o braku podstaw do zastosowania tej regulacji w określonych wypadkach.

Opinia prawna z 10.04.2015 r. w zakresie konstytucyjności nowelizacji VAT.

10.04.2015 | opinie prawne
Opinia obejmuje analizę regulacji zmieniających ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w kształcie nadanym procedowaną obecnie ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznychi w brzmieniu ustalonym ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu i przekazanym Prezydentowi RP do podpisu, pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP oraz prawem unijnym ujętym w Dyrektywie 2006/12/WE4.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!