Dokumenty z kategorii 'opinie prawne'

Opinia prawna - ocena zgodności z Konstytucją RP oraz EKSL koncepcji ograniczenia maksymalnej liczby kadencji pełnionych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów

28.11.2017 | opinie prawne
Wprowadzenie ograniczenia maksymalnej ilości kadencji pełnionych przez osoby sprawujące urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta należy postrzegać nie tylko jako ograniczenie biernego prawa wyborczego, ale również jako ograniczenie czynnego prawa wyborczego, a tym samym jako ograniczenie samodzielności wspólnot lokalnych.

Opinia prawna z 14.02.2014 r. w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej ewentualnej likwidacji tzw. gmin obwarzankowych

06.03.2017 | opinie prawne
Przedmiotem Opinii jest analiza zgodności ewentualnej likwidacji tzw. "gmin obwarzankowych", poprzez ich połączenie z sąsiednimi gminami miejskimi, z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz ustaw.

Opinia prawna z 09.08.2016 r. w sprawie trybu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości w kontekście tzw. zamówień "in-house".

09.08.2016 | opinie prawne
Przedmiotem opinii jest wskazanie trybu wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w kontekście tzw. zamówień "in-house" uregulowanych przepisami ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia prawna z 02.08.2016 r. dotycząca konstytucyjności likwidacji tzw. gmin obwarzankowych.

02.08.2016 | opinie prawne
Przedmiotem opinii jest analiza zgodności z przepisarm Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz ustaw ewentualnej likwidacji tzw. "gmin obwarzankowych" poprzez ich połączenie z sąsiednimi gminami miejskimi.

Opinia prawna z 19.01.2016 r. w sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu wdrożenia do planów miejscowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

19.01.2016 | opinie prawne
Opinia obejmuje analizę zasad tworzenia i stosowania przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ustalenia w drodze mpzp przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek realizacji obowiązków wynikających z aktów lub decyzji wydanych przez organy inne niż organy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu wdrożenia do planów miejscowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Opinia prawna z 30.12.2015 r. w przedmiocie analizy prawnych uwarunkowań nieodpłatnego przekazania gminom nieruchomości, w tym terenów poprzemysłowych i innych wymagających rewitalizacji.

30.12.2015 | opinie prawne
Opinia prawna w przedmiocie: I. analizy prawnych uwarunkowań nieodpłatnego przekazywania gminom nieruchomości, w tym terenów poprzemysłowych i innych wymagających rewitalizacji: l. stanowiących własność Skarbu Państwa, 2. pozostających w użytkowaniu wieczystym przez spółki Skarbu Państwa, 3. stanowiących własność spółek Skarbu Państwa, 4. pozostających w zarządzie agencji Skarbu Państwa które wykorzystywane lub przeznaczone mogą być na realizację zadań własnych gmin.

Opinia prawna z 30.11.2015 r. w przedmiocie zmiany statutu ZMP.

30.11.2015 | opinie prawne
Analiza możliwości dokonania zmiany statutu ZMP w kontekście postanowień ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Przeprowadzona w Opinii analiza prawna obejmie także zbadanie możliwości uznania ZMP za organizację pracodawców i ewentualną możliwość dokonania zmiany statutu ZMP także w tym zakresie oraz możliwość dokonania innych jego zmian wynikających z orzecznictwa i praktyki.

Opinia prawna z 25.09.2015 r. w przedmiocie propozycji rozwiązań wypracowanych w toku prac nad zmianą definicji pojęcia budowla w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

25.09.2015 | opinie prawne
Opinia prawna z 25.09.2015 r. w przedmiocie oceny propozycji rozwiązań wypracowanych dotąd w toku prac nad zmianą definicji pojęcia budowla w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opinia prawna z 23.09.2015 r. w przedmiocie oceny skutków finansowych uwzględnienia w mpzp map zagrożenia powodziowego.

23.09.2015 | opinie prawne
Przedmiotem opinii jest analiza zasad tworzenia i stosowania przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ustalenia w drodze mpzp przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu na skutek realizacji obowiązków wynikających z aktów lub decyzji wydanych przez organy inne niż organy gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej gmin z tytułu wdrożenia do planów miejscowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Opinia prawna z 02.06.2015r. w przedmiocie analizy regulacji art. 3 ust. 5 ustawy z 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

02.06.2015 | opinie prawne
Analiza regulacji art. 3 ust. 5 ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w jakim stanowi on o przesłankach obciążenia obowiązkiem podatkowym w podatku od nieruchomości właścicieli wyodrębnionych lokali jedynie w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku w celu określenia potencjalnej argumentacji stanowiącej o braku podstaw do zastosowania tej regulacji w określonych wypadkach.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.