Dokumenty z kategorii 'propozycje legislacyjne'

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - Radom

23.09.2017 | propozycje legislacyjne
Chodzi o zmianę nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła 23 sierpnia br. niekorzystną zmianę dla JST dotyczącą zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób użytkujących je na podstawie wieloletnich umów dzierżawy. Zaproponowana przez Radom zmiana polega na tym, że wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność JST może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe...

Projekt zmian w ustawie o podatkach lokalnych dotyczący opłaty miejscowej - Kraków

08.09.2017 | propozycje legislacyjne
Projekt zmian (wraz z uzasadnieniem) dotyczący opłat lokalnych w miastach turystycznych przygotował Kraków. Zakłada on zerwanie dotychczasowego powiązania opłaty miejscowej z normami klimatycznymi, walorami krajobrazowymi oraz warunkami umożliwiającymi pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych czy szkoleniowych. W zamian opłata turystyczna - wzorem innych państw - ma być opłatą pobytową.

Weto Prezydenta wobec RIO - druk sejmowy nr 1749

21.07.2017 | propozycje legislacyjne
Prezydent RP powiadamia Marszałka, iż działając na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o odmowie podpisania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. - o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, a także przesyła umotywowany wniosek o ponowne rozpatrzenie tej ustawy przez Sejm.

Pismo Strony Samorządowej KWRiST do Prezydenta RP w sprawie nowelizacji ustawy o RIO.

30.06.2017 | propozycje legislacyjne

2017-04-24 - projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

24.04.2017 | propozycje legislacyjne
Projekt dotyczy zgłaszanej wielokrotnie przez środowiska samorządowe potrzeby poprawienia relacji określonej w art. 243, tak aby otrzymane wyniki w sposób miarodajny określały możliwości JST do zaciągania zobowiązań dłużnych.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw

24.04.2017 | propozycje legislacyjne
Niniejszy projekt założeń został opracowany przez Capital Strategy Sp. z o.o. Sp. k. i Międzynarodowy Instytut Podatków od Nieruchomości (International Property Tax Institute- IPTI) na zlecenie Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich. Celem proponowanych zmian regulacyjnych jest dostarczenie władzom gmin dodatkowego, skutecznego instrumentu w postaci zróżnicowanych przestrzennych stawek podatku od nieruchomości gruntowych.

Raport dla ZMP - propozycja zmiany zasad kształtowania stawek podatku od nieruchomości gruntowych w Polsce

24.04.2017 | propozycje legislacyjne

2016-11-16 - uwagi ZMP do projektu z 22.09.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

16.11.2016 | propozycje legislacyjne
Samorządowcy z miast podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie, 28.10 br., zgłosili liczne uwagi do projektu Ministerstwa Finansów o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

2016-10-28 - wstępne uwagi do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

10.11.2016 | propozycje legislacyjne
Zarząd Związku Miast Polskich akceptuje te spośród kierunków zmian zaproponowanych przez resort w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, które są zgodne z postulatami środowisk samorządowych, w tym ZMP, formułowanymi od wielu lat. Zgłasza jednak szereg uwag krytycznych.

2016-01-17 - projekt ZMP - zmiany do ustawy trzeźwościowej

17.01.2016 | propozycje legislacyjne
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.