Dokumenty

2017-03-22 - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich akceptuje te spośród kierunków zmian zaproponowanych w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, które uwzględniają postulaty sformułowane przez Zgromadzenie Ogólne Związku w Zabrzu, w marcu 2014 r. Nie zgadza się jednak m.in. na objęcie zadania własnego gminy, jakim jest planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, nadzorem pod względem kryteriów innych niż zgodność z prawem (byłoby to sprzeczne z art. 171 Konstytucji RP).
2017-03-22 - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie zawieszenia udziału w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Zgromadzenie Ogólne upoważnia Zarząd ZMP do podjęcia rozmów z pozostałymi ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi w sprawie zawieszenia udziału naszych organizacji w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Lekceważenie prac Komisji przez jej współprzewodniczącego ze strony rządowej oraz jej pomijanie w ważnych sprawach legislacyjnych, poprzez kierowanie projektów ustaw bezpośrednio do Sejmu RP przez posłów partii rządzącej, upoważnia nas do podjęcia tak dramatycznego kroku.
2017-03-22 - stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie finansowania zadań oświatowych
24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Związek Miast Polskich nie godzi się na przerzucanie na samorządy odpowiedzialności finansowej za niedoszacowanie dochodów na realizację zadań oświatowych. Uważamy, że konieczna jest zmiana zasad naliczania subwencji oświatowej, uwzględniającej faktyczne koszty ponoszone przez miasta, oraz zlikwidowane powinny zostać ograniczenia w autonomii samorządów w prowadzeniu lokalnych polityk oświatowych.
Uchwała nr 1 XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZMP w sprawie: uchwalenia Ordynacji wyborczej wyborów Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich
24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP
Uchwała nr 2 - Regulamin obrad XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
24.03.2017 | stanowiska i uchwały ZMP

Projekty ustaw i rozporządzeń

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Projekt ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk 1334)

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

opiniowanie od 10.03.2017 do 20.03.2017
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

więcej

Petycje