Poznań, 29 sierpnia 2017


Szanowni Państwo
Delegaci na Zgromadzenie Ogólne
Związku Miast Polskich


Uprzejmie zawiadamiam, że na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2017 r. w Ełku Zarząd, zgodnie z § 29 pkt. 4 Statutu Związku Miast Polskich, ustalił termin, miejsce i porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku. Odbędzie się ono 16 października 2017 roku w Krakowie o godz.17:00 (podczas XV Kongresu Miast Polskich), według zaproponowanego programu.
Przypominam także, iż Statut Związku przewiduje możliwości uzupełnienia porządku obrad (§ 21), określając procedury ich wprowadzenia. § 17 ust. 4 Statutu upoważnia delegata, który nie może przybyć na obrady w ustalonym terminie, do jednorazowego wydelegowania swego zastępcy, który uczestniczy w obradach w pełnym zakresie, lecz bez biernego prawa wyborczego.
W obradach Zgromadzenia mogą uczestniczyć także obserwatorzy z poszczególnych miast.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Prezesa ZMP.
  2. Powołanie prezydium i komisji, przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie regulaminu obrad (uchwała nr 1/2017 XXXIX ZO ZMP w Krakowie).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2/2017 XXXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Krakowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w roku 2018.
  5. Zamknięcie obrad.

W załączeniu:

a) projekt regulaminu obrad,

b) projekt uchwały nr 2/2017 XXXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Krakowie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej w roku 2018.

c) formularz zgłoszeniowy, który ze względów organizacyjnych należy odesłać do Biura Związku w terminie do 30 września br..


Łączę wyrazy szacunku
(-) Zygmunt Frankiewicz
Prezes Związku Miast Polskich