Porządek obrad, od godz. 14.00 (17.10 br., Centrum Kongresowe ICE w Krakowie):

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w Skierniewicach,

2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.

3. Informacja ze spotkania u Prezydenta RP „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”.

4. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) tzw. inwestycyjnej (projekt MIiB),

b) o zmianie ustawy o transporcie drogowym (MIiB),

c) o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (MIiB),

d) założenia projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (MZ),

e) o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (rządowy).

5. Korespondencja do rozpatrzenia.

6. Sprawy wniesione.