Do udziału w posiedzeniu 21 lipca w Ełku zaproszono również przedstawicieli miast z województwa warmińsko-mazurskiego i północnej części woj. podlaskiego.

Porządek obrad (miejsce - Szkoła Artystyczna, ul. Armii Krajowej 21, czas - od godz. 14.00):

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Szczecinku.
2. Polityka zintegrowanej informatyzacji państwa – Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji.
3. Konsekwencje RODO dla samorządów miast.
4. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (PiS, druk 1712).
5. Zaopiniowanie projektów ustaw:
a) o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (PiS),
b) o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (PO),
c) o zmianie ustawy – Prawo budowlane (KUKIZ’15),
d) o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (senacki),
e) o zmianie ustawy o drogach publicznych (MIiB),
f) o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (ME)
g) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (KUKUZ’15),
h) o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (MRiF).
6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
a) RM ws. ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania (…) statusu miasta (…) – obiegowo 10.07,
b) MEN ws. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
c) MEN ws. wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
d) PRM zm. rozp. ws. szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania.
e) MŚ zm. rozp. ws. szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji,
f) MIiB ws. rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
7. Kongres Miast Polskich w Krakowie (16-17 października br.)
8. Rozpatrzenie stanowisk Komisji ZMP
9. Wsparcie firm rodzinnych.
10. Korespondencja do rozpatrzenia.
11. Sprawy wniesione.