Projekt ustawy o działalności leczniczej zawiera zarówno rozwiązania korzystne dla systemu ochrony zdrowia, jak i takie, które skutkować mogą pogorszeniem jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych – taką opinię wyrazili w swoim stanowisku członkowie Zarządu 30 czerwca br. w Szczecinku.

Projekt z jeden strony słusznie umożliwia się samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej udzielanie świadczeń komercyjnych, ale równocześnie proponuje się, aby spzoz-y i spółki kapitałowe, w których podmioty publiczne są większościowym udziałowcem lub akcjonariuszem, nie mogły zbywać aktywów trwałych, oddać ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przyjmującemu zamówienie. Zdaniem samorządowców zrzeszonych w ZMP, wprowadzenie tego typu ograniczenia, negatywnie wpłynie na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. W wielu szpitalach podmioty zewnętrzne, za własne środki zmodernizowały pomieszczenia i wyposażyły je w wysokiej klasy aparaturę medyczną oraz poszerzyły ofertę usług medycznych, z których korzystać mogą osoby wszyscy ubezpieczeni. Wyeliminowanie tych podmiotów spowoduje ograniczenie dostępności do świadczeń i obniżenie ich jakości. Poza tym podmioty lecznicze, które do tej pory wynajmowały czy też dzierżawiły swoje nieruchomości, zostaną pozbawione dochodów z tego tytułu, co znacznie pogorszy ich i tak już niełatwą sytuację ekonomiczną. – Straty w szpitalu w Ełku wyniosłyby z tego tytułu 450 tysięcy zł – mówił Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Zarząd popiera natomiast ujednolicenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności komercyjnej przez spzoz-y, co pozwoli na poprawi efektywność wykorzystania potencjału publicznych podmiotów leczniczych oraz dostępność do świadczeń dla wszystkich ubezpieczonych. Skorzystają na tym rozwiązaniu nie tylko osoby zamożne, ale także ubezpieczeni, których nie stać na opłacenie usług komercyjnych. Więcej w stanowisku.

RIO do Trybunału

Rozmawiano o nowelizacji ustawy o RIO. Związek Miast Polskich i Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowały pisma do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy o skierowanie wniosku o zbadanie zgodności tej regulacji z Konstytucją RP. Gdyby to postępowanie nie odniosło skutku i Prezydent podpisałby ustawę, ZMP rozważa możliwość poparcia wniosku dowolnego miasta członkowskiego, które wystąpi z takim wnioskiem do TK. Zwracano uwagę, że to poważna sprawa i niebezpieczne zapisy. Nie chodzi tylko o kryteria, ale również trzyosobowe składy, które mogą podejmować rozstrzygnięcia nadzorcze.

Kodeks z poprawkami

Ze względu na to, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie zdążyło przygotować nowej, po konsultacjach, wersji projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, który miał zostać zaprezentowany przez jego przedstawicieli podczas posiedzenia Zarządu, zmiany w projekcie omówił Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP. Chociaż w nowej wersji uwzględniono większość postulatów ze Zgromadzenia Ogólnego w Serocku, nie udało się „przenieść” zgody inwestycyjnej do kompetencji wójta czy burmistrza (jest w gestii starosty). Zaproponowano natomiast kompromisowy zapis – gmina będzie mogła się odwołać i wystąpić w charakterze strony. Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje studium ramowe dla obszaru funkcjonalnego, które może być przygotowane tylko w formule związku komunalnego międzygminnego. To sztywna formuła - zapis powinien uwzględniać różne inne formy współpracy JST – mówiono podczas posiedzenia w Szczecinku.

Oświatowe finanse

Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych omówił założenia projektu nowego systemu finansowania oświaty, przedstawionego przez MEN, nad którym pracują od pewnego czasu reprezentanci samorządów i związków zawodowych. Zwrócił uwagę, że resort przychylił się do 90% uwag złożonych przez ZMP. Projekt nie wprowadza dużych zmian dotyczących finansowania oświaty, niekorzystnych dla miast, tylko w większości dobre dla samorządów, dotyczące np. urlop dla poratowania zdrowia, opóźnienia awansu zawodowego nauczycieli, środków na kształcenie dzieci niepełnosprawnych (inicjatywa ZMP - wydatki majątkowe będą mogły być wliczane). W opinii pełnomocnika, MEN wprowadzi jednak w przyszłym roku zmiany dotyczące finansów, które będą preferować małe szkoły. Marcin Pluta, wiceprezes ZMP, podkreślał, że finansowanie systemu można uzdrowić przez reformę pensum. Jego zdaniem, wciąż najważniejsze sprawy nie są uwzględnione.

Strefy parkowania i drogi lokalne

Członkowie Zarządu ZMP negatywnie zaopiniowali senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, gdyż jest on przeciwny propozycjom ZMP w kwestii parkowania w miastach (ogranicza możliwość wprowadzania opłat w sobotę i niedzielę). W opinii Związku, ograniczenia w strefach parkowania są kompletnie nieracjonalne, dlatego konieczne jest wprowadzenie elastyczności w tym zakresie, a najważniejszym kryterium powinno być wymuszenie rotacji. - Ustawodawca powinien zaufać samorządowi i zostawić to w gestii wspólnot lokalnych – apelował prezes ZMP, Zygmunt Frankiewicz.

Zasiadający w Zarządzie Związku zaopiniowali również projekt uchwały RM zm. uchwałę RM w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (MIiB) oraz rozporządzenie MIiB w sprawie udzielania dotacji celowych dla JST na przebudowę, budowę lub remonty dróg lokalnych. Wskazano na konieczność zmiany wskaźnika G na G’ oraz o dołożenie do programu 200 mln zł, które wcześnie z niego zabrano. Zdaniem Zarządu ZMP, należy się upomnieć o miasta, gdyż na razie w programie są preferowane mniejsze gminy wiejskie.

W obronie NGO-sów

Zarząd Związku Miast Polskich wydał też oświadczenie w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym sprzeciwia się zapisom i trybowi wprowadzania tego projektu. Samorządowcy z miast są zdumieni nagłym przedstawieniem nowego rządowego projektu ustawy, której poprzednia wersja została negatywnie zaopiniowana przez organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny. Opiniując w styczniu 2017 roku poprzednią wersję, wskazywano na centralizację współpracy administracji rządowej z NGO, nierespektowanie zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji. Rekomendowano wtedy pogłębioną, opartą na szerokim dialogu ze środowiskiem pozarządowym, dyskusję na temat rozwiązań problemów i wspólne opracowanie mechanizmów mogących mieć wpływ na rzeczywistą poprawę kondycji sektora. Już pobieżna lektura nowego projektu pozwala stwierdzić, że jest on – podobnie jak poprzedni – nie do przyjęcia. Zarząd ZMP zadeklarował ścisłą współpracę ze środowiskiem organizacji pozarządowych nad wypracowaniem rozwiązań, które zapewnią dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, zamiast prób kanalizowania inicjatyw obywatelskich przez nowo tworzone instytucje rządowe.

Negatywnie zaopiniowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe, dlatego że nie rozwiązuje wciąż niezałatwionych kwestii dotyczących nowych mediów i sprostowania, a wprowadza kontrowersyjne zapisy dotyczące np. ograniczenia do 6 godzin czasu na autoryzację dosłownie cytowanej wypowiedzi.

W poczet miast członkowskich ZMP przyjęto Radzymin. Ze Związku wystąpiła Zduńska Wola.

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowa ZMP