Posiedzenie Zarządu ZMP w Śremie, 20 listopada 2015 r.
Porządek obrad od godz. 15.00:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Drawsku Pomorskim.
2. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.
3. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) Rady Ministrów w sprawie mandatów karnych,

b) MIiR w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników,

c) MIiR w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik,

d) MIiR zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,

e) MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,

f) MF w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,

g) MIiR i MSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych,

h) MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

i) Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

4. Omówienie i zgłoszenie uwag do pod kątem prac programowych statystyki publicznej na rok 2017 (pismo Prezesa GUS).

5. Informacja o stanie prac nad projektami, o które ZMP wnioskuje na kolejne lata.

6. Informacja o wstępnym kalendarzu wydarzeń na rok 2016 (w tym koncepcja formuły ZO ZMP w Dąbrowie Górniczej oraz Kongresu Miast Polskich w Wałbrzychu).

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2015.

8. Sprawy statutowe.

9. Korespondencja do rozpatrzenia.

10. Sprawy wniesione.