Porządek obrad posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich, 19 lutego br. od godz. 15.00
(Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, Sala Biała)

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Piasecznie.

2. Wystąpienie Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Miasta Poznania.

3. Wystąpienie Iwony Wieczorek, dyrektora Narodowego Instytutu ST w Łodzi.

4. Informacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i ST.

5. Zaopiniowanie projektów:

a) ustawy o zmianie ustawy – o finansach publicznych (Nowoczesna),

b) ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (PO),

c) ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (KUKIZ’15),

d) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jst. (PO),

e) ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (PO),

f) ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (KUKIZ’15),

g) ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (PiS)

h) Rozporządzenia MIiB w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji,

i) Rozporządzenia MIiB w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy…

6. Projekt znowelizowanych wytycznych dot. sprawozdawczości w programach UE (MR).

7. Projekt zmian wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (MR)

8. Sprawy bieżące Związku:

a) przyjęcie uchwał w sprawie wystąpienia miast Kunów i Kłodawa,

b) uzupełnienie porządku obrad XXXVII ZO ZMP o wyboru uzupełniające do Komisji Rewizyjnej,

c) przyjęcie projektów sprawozdań finansowego i z działalności Zarządu Związku za rok 2015,

d) przyjęcie projektu bilansu za rok 2015,

e) przyjęcie projektu wykonania budżetu w roku 2015,

f) przyjęcie projektu budżetu na rok 2016,

g) przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami na cele statutowe Związku,

h) przyjęcie projektu tez działania Związku na rok 2016,

i) informacja o ankietach rozesłanych do miast przez obradami ZO ZMP,

j) informacja o możliwościach współdziałania z innymi organizacjami ws. kształtowania wizerunku ST.