Ministerstwo Finansów udostępniło jednostkom samorządu terytorialnego (JST) nową funkcjonalność w systemie BeSTi@ - Symulacje WPF (wieloletniej prognozy finansowej). Narzędzie umożliwi analizę wpływu prognozowanych przedsięwzięć na sytuację finansową JST. Nowe narzędzie informatyczne jest efektem dobrej współpracy Ministerstwa Finansów, Związku Miast Polskich, jednostek samorządu terytorialnego oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Nowy moduł – przeznaczony głównie do wewnętrznego wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego – będzie umożliwiać analizę wpływu prognozowanych przedsięwzięć na sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego. Jest to istotne, zwłaszcza ze względu na zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych, w tym majątkowych, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łatwiejsze przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Nowa funkcjonalność ma ułatwiać JST opracowywanie WPF, np. w zakresie: zbilansowania wydatków na nowe przedsięwzięcia ze źródłami ich finansowania, prognozowania spłat ewentualnego zadłużenia (kredyt, pożyczka, emisja obligacji) zaciąganego na sfinansowanie przedsięwzięcia, prognozowania skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, obejmujących w szczególności:zmiany wydatków wynikających, np. z dodatkowych kosztów utrzymania obiektu, remontów, itp., zmiany dochodów budżetowych – o ile nowe przedsięwzięcie będzie miało wpływ na tę część budżetu np. z tytułu podatków albo dochodów z usług.

WIĘCEJ