Mam nadzieję, że to będzie projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów związanych z trudnymi losami aplikacji Źródło i Systemem Rejestrów Państwowych. – powiedział Tomasz Zdzikot, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Zachęcił też, by strona samorządowa zainteresowała się projektem powstającej w sejmowej Komisji ds. Petycji kolejnej nowelizacji tej ustawy, związanej z lobbingiem środowisk genealogicznych, która spowoduje znaczne zwiększenie obowiązków dla urzędów stanu cywilnego.

Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP przedstawił z kolei wiceministrowi dwie sprawy do rozpatrzenia. Pierwsza to wnioski miast o wprowadzenie na terenach zurbanizowanych rozwiązań analogicznych do funduszu sołeckiego. Druga - to sprawa zamiaru ustawowego uregulowania budżetów partycypacyjnych. Zarówno na komisjach ZMP, jak i na spotkaniach z posłami organizowanych np. z inicjatywy organizacji pozarządowych uczestnicy zdecydowanie negatywnie odnoszą się do takiego rozwiązania. Ewentualna ustawa winna dawać prawo organom JST do ustanawiania tego rodzaju praktyki przy konstruowaniu budżetu gminy, powiatu czy województwa. Bogactwem rozwiązań, które miasta przyjęły są różne procedury, różne pomysły, do których miasta mają prawo. Zdaniem członków Zarządu należy raczej w ustawie o samorządzie wprowadzić możliwość korzystania z narzędzia, jakim jest budżet partycypacyjny, stwarzać zachęty, pokazywać dobre praktyki niż narzucać standardy.

Padła również propozycja, by przywrócić możliwość przyjmowania wniosków paszportowych do urzędów miejskich, które są zarówno lokalowo, jak i kadrowo do tego przygotowane. Wiceminister Tomasz Zdzikot powiedział, że tę ostatnią kwestię trzeba dogłębnie przeanalizować, jako że sprawy paszportowe wiążą się z bezpieczeństwem. Obiecał także przekazać pozostałe postulaty wiceministrowi Chwałkowi, który odpowiada za sprawy samorządu terytorialnego. Zaprosił też do współpracy w zakresie swoich kompetencji, a więc kwestii obywatelskich, teleinformatyki oraz zezwoleń i koncesji.

Projekty ustaw

W części roboczej Zarząd pozytywnie, choć z licznymi uwagami zaopiniował projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Ministerstwo Skarbu Państwa.

Część zapisów spełnia oczekiwania samorządowców, np. dotycząca ograniczenia liczby rad nadzorczych, w których mogą uczestniczyć osoby kierujące spółkami – do tej pory bowiem brak było zapisu ustawowego, a sporne sprawy rozstrzygane były sądowo.

Zapisy są bardzo nieprecyzyjne i niebezpieczne, spowodują bardzo duże trudności na przyszłość w wypłacaniu wynagrodzeń dla zarządów spółek komunalnych. Dzieli się bowiem to wynagrodzenie na części – stałą, która jest liczona tak jak to było do tej pory w tzw. ustawie kominowej oraz zmienną, która odnosi się do – i tu nie wiadomo – czy do miesięcznego czy rocznego wynagrodzenia. Wątpliwość interpretacyjna może zatem dotyczyć 12-krotności wynagrodzenia - to musi być doprecyzowane – powiedział Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP. Dodał też, że projekt ustawy jest adresowany do spółek Skarbu Państwa, jednak niejako przy okazji dopisano spółki komunalne. Skutek ustawy będzie inny od zamierzonego dlatego, że spółek komunalnych jest wielokrotnie więcej i możliwe nawet, że ich wspólny kapitał jest większy niż spółek SP, choć tam są giganty. Uwagi ZMP zostaną przekazane projektodawcom.

Pozytywną opinię zyskał projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ze względu na fakt, że trzeba będzie zwiększyć zatrudnienie w urzędach na obsługę obcokrajowców, na co potrzebne będą dodatkowe środki, Zarząd uznał, że 75% z tytułu opłaty związanej ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca winno trafiać do samorządu.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (PO), uznając że należy poprzeć tworzenie przez samorządy zintegrowanych planów transportowych. Projekt zakłada też odpowiedzialność JST za zapewnienie publicznego transportu zbiorowego dla społeczności lokalnych. Do tej pory firmy komercyjne często likwidowały połączenia nieopłacalne i pozostawiały mieszkańców mniejszych miejscowości bez żadnego transportu. Przesunięcie o rok wejścia w życie zmian (do 1.01.2018 r.) da czas samorządom na dostosowanie do nowych przepisów.

Również projekt zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Prezydent RP) został zaopiniowany pozytywnie, jako że jego celem jest przyznanie prawa do ulg dzieciom i młodzieży uczącym się języka polskiego i zdobywającym wiedzę o Polsce poza granicami kraju.

Zarząd nie zajął stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Hanna Hendrysiak